אגודה ישראלית לתיירות רפואית (מרפא)

MEDICAL TOURISM ASSOCIATION OF ISRAEL

ИЗРАИЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА

האגודה הישראלית לתיירות רפואית

האגודה הישראלית לתיירות רפואית היא הארגון הציבורי הראשון שקיבל את אישור רשם העמותות לפיתוח תיירות המרפא בישראל. עם מטרות האגודה נמנים פיקוח על התחום וחיזוק תדמיתה של הרפואה הישראלית בעולם. האגודה קיבלה את תמיכת המדינה וזכתה להכרה בקרב החברות שעוסקות בתיירות מרפא ובתחומים משיקים. האגודה מצהירה שכל חברה שרשומה באגודה עומדת בסטנדרטים של משרד הבריאות ושל ארגונים רפואיים בינלאומיים. ישראל מתאפיינת במומחים רפואיים בעלי שם עולמי ויש בה מרכזים רפואיים משוכללים.

בשנים האחרונות תחום תיירות המרפא קיבל תנופה גדולה וכיום מטופלים בארץ אלפי אזרחים זרים. האגודה למען תיירות המרפא מאחדת את החברות המנוסות בתחום זה והיא חרטה על דגלה את השמירה על רמה גבוהה של שירות רפואי. החברות החליטו להקים את האגודה מפני שהתחרות בתחום נמצאת במגמת עלייה. בד בבד, התרבו מקרים של פגיעה בשמה הטוב של הרפואה הישראלית על-ידי מתווכים לא הגונים.

 

תקנון

 

א.      מטרות העמותה

 

1.         לשמש כארגון גג לעוסקים בתיירות רפואית בישראל;

2.         לקדם ולפתח את התיירות הרפואית בישראל;

3.         לקדם ולפתח את תדמית מדינת ישראל בתחום התיירות הרפואית ברחבי העולם;

4.         לייצג את חברי הארגון בפני הרשויות הממשלתיות, הציבוריות ואחרות ובפני וגופים העוסקים במתן שירותי רפואה ושירותי תיירות;

5.         לשמור, לקדם ולהבטיח רמה מקצועית גבוהה ונאותה בארגון ובמתן שירותי תיירות רפואית על ידי חברי הארגון;

6.         לקדם כללי התנהגות לעוסקים בתיירות רפואית בישראל ובכלל זה: "קוד אתי".

7.         לעשות כל מעשה או פעולה שיהיו בהם משום קידום המטרות לעיל.

 

 

ב.       חברות בעמותה

קבלת חברים

8.         (א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב)  יכול להיות חבר העמותה תאגיד או אדם שעיסוקו בתחום תיירות רפואית, המעסיק         מנהל רפואי כהגדרתו בסעיף 35 (א) לתקנון והעומד בתנאים נוספים ובכלל זה, איתנות          כספית, ביטוח אחריות רפואית מתאים, התנהלות על פי כל דין, משרדי החברה הנם            בישראל ושבעלי השליטה בה, נושאי המשרה והמנהל הרפואי יצהירו בפני עורך דין על     היעדר הרשעה.

(ג) אדם או תאגיד החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו:

            "אני (שם, מען ומספר זהות/מספר תאגיד) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה).        מטרות העמותה             ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את            הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

(ד)   ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד.

זכויות וחובות של חבר

9.         (א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל  הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד או לוועדת הביקורת.

(ב)   חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

(ג)    הוועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר ו/או תשלומים נוספים ו/או       הוראות להבטחת איתנות כספית של החברים, שתשלומם ו/או קיומם יהיה חובה על    החברים.

(ד)   פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר        ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

פקיעת חברות

10.      (א) החברות בעמותה פוקעת -

   (1) במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו;

   (2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום                         מראש;

   (3) בהוצאתו מן העמותה.

 (ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד    הטעמים הבאים:

             (1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו או לא עמד בהוראות סעיף 9(ג) לעיל;

             (2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

             (3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

             (4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

             (5) אי השתתפות ב-3 (שלוש) אסיפות כלליות רצופות, או יותר, ללא סיבה                                              מוצדקת לדעת הוועד.

(ג)    לא יציע הוועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות      נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2),         (3) או (5) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

מתן הודעות לחבר

11.      הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רשום, שבועיים ימים מראש, אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

 

ג.        האסיפה הכללית

זמן ומקום

12.      יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד.

 

 

הזמנה

13.      אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות שבועיים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

תפקידים של אסיפה כללית רגילה

14.      אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי והדו"ח המילולי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובוועדת הביקורת או בגוף המבקר.

מניין

15.      (א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות שני שלישים ממספר חברי העמותה; היה     מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם            פחת מספר הנוכחים. חבר שהינו תאגיד ישלח נציג מטעמו לאסיפה הכללית.

      (ב) לא נתכנס המניין האמור תוך מחצית השעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, למחצית שעה נוספת ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

      (ג)   חבר שנבצר ממנו להשתתף באסיפה כללית יוכל להצביע באמצעות כתב הצבעה חתום על-ידו, שבו יפרט את מועד האסיפה ועמדתו בנושאים שעל סדר היום, ובלבד שיעביר את כתב ההצבעה כאמור לוועד העמותה, או כל גוף אחר שייקבע על-ידי העמותה, זמן סביר מראש.

יושב ראש ומזכיר

16.      אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

החלטות

17.      החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, תחשב הצעת ההחלטה כנדחית.

 

18.      (א) למרות האמור בסעיף 17 לעיל – קבלת החלטות לשינוי שם ו/או מטרות העמותה או          לשינוי הרכב הוועד, או לשינוי זכויות המייסדים, על פי תקנון זה, יהיו טעונות        וכפופות להסכמת רוב מיוחד של המייסדים.

 

(ב)  החלטה לשינוי סעיף 8(ב) ו/או סעיף 35(א) תהיה טעונה החלטה ברוב מיוחד של 75%        מחברי העמותה.

 

19.      בהתאם לסעיף 22(ב) לחוק ובכפוף להוראות סעיף 18 לעיל - החלטה החתומה על-ידי כל חברי העמותה תחשב, לכל דבר ועניין, כהחלטת האסיפה הכללית, למעט החלטות לפי הסעיפים 11, 36 ו-43(א) לחוק.

פרוטוקול

20.      האסיפה הכללית תבחר מזכיר לאסיפה הכללית שינהל את פרוטוקול האסיפה.

 

 

ד.       הוועד

מספר החברים

21.      מספר חברי הוועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יעלה על שמונה חברים, כאשר מחציתם לפחות, ובכללם יו"ר הוועד המנהל, ייבחרו מקרב מועמדים שהומלצו לאסיפה הכללית על-ידי המייסדים.

זכויות המייסדים לא יופעלו בתקופה בה המייסד ו/או קרובו (כהגדרת "קרוב" בתוספת השלישית לחוק) מכהן כנושא משרה בעמותה או מקבל מהעמותה שכר או תמורה אחרת, במישרין או בעקיפין.

שינוי הוראות סעיף זה יהיה טעון הסכמה מראש של רוב מיוחד של המייסדים.

תקופת הכהונה

22.      (א) תקופת כהונה של חבר ועד תהיה שנתיים; חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לכהונה או      כהונות נוספות.

      (ב)  חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הוועד יחדל                        לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

השלמת הוועד

23.      נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה, בכפוף לאמור בפסקה הראשונה של סעיף 21 לעיל; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד, בכפוף להוראות סעיף 21 לעיל.

ישיבות הוועד

24.      הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

ניתן לקיים את הישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שהמשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.

החלטות

25.      החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, יהיה ליו"ר הוועד המנהל קול נוסף מכריע. החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועד.

פרוטוקול

26.      הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

זכות הייצוג

27.      הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו, או מבין נושאי המשרה או חברי עמותה אחרים, לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

ה.      ועדת הביקורת/ הגוף מבקר

 

28.      האסיפה הכללית תבחר בוועדת ביקורת בה יכהנו שני חברים או תמנה גוף מבקר על-פי החוק.

 

29.      ואלה תפקידי ועדת הביקורת/הגוף המבקר ודרך פעולתם:

 

(א)        לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;

 

(ב)        לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;

 

(ג)         לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;

 

(ד)        להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;

 

(ה)        לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;

 

(ו)         לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;

 

(ז)        להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה;

 

(ח)        להביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין תוכנו של הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי של העמותה, לרבות המלצה בדבר אישורו או אי אישורו;

 

(ט) הוראות סעיפים 22 עד 25 לעיל יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הביקורת.

 

ו.         מועצה ציבורית

 

30.      הוועד המנהל רשאי להקים מועצה ציבורית לעמותה, ולבחור את חבריה ואת היו"ר שלה.

חברי המועצה הציבורית יהיו אנשי ציבור, מומחים ואחרים.

 

המועצה הציבורית תכונס על ידי הוועד המנהל ותדון בנושאים הרלוונטיים לפעילות העמותה ומטרותיה. החלטותיה של המועצה הציבורית יהיו בגדר המלצות לוועד המנהל.

 

נהלי כינוס המועצה, סמכויותיה ופעילותה ייקבעו על ידי הוועד המנהל.

 

חברי המועצה הציבורית לא יהיו חברי העמותה ואינם זכאים להצביע באסיפה כללית של העמותה. למרות האמור לעיל אין מניעה שחבר עמותה ימונה להיות גם חבר המועצה הציבורית.

 

ז.        נכסים לאחר פירוק

 

העברת נכסים עודפים

 

31.       פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי "מוסד ציבורי", כמשמעותו על פי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

 

ח.      שונות

 

32.      נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה, וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

 

 

ט.      ביטוח, ושיפוי נושאי משרה

 

33.      העמותה תהיה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריות של חברי הוועד, ועדת ביקורת ונושאי משרה בחברה, כולה או מקצתה, בשל כל אחת מאלה:

 

(א)            הפרת חובת אמונים כלפי העמותה בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה   בה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא            תפגע בטובת העמותה.

 

(ב)             חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה           בתוקף היותו נושא משרה בעמותה.

 

(ג)              העמותה תהיה רשאית לשפות נושאי משרה בה בשל כל אחת מאלה:

(1)     חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק             דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה, או פסק בורר שאושר בידי בית       משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה.

 

(2)     הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך-דין, שהוציא נושא          משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי       העמותה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה,           או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת מחשבה פלילית,             והכל עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה.

 

(ד)           שיפוי כאמור לא יחול על העניינים המנויים להלן ו/או על כל חלק מהם:

 

(1)             הפרת חובת זהירות;

 

(2)             פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

 

(3)       קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה;

  

(ה)             הוראות סעיף 345יג לחוק החברות, התשנ"ט-1999 יחולו, בהתאמה, על       הוראות סעיף זה לעיל.

 

 

י.        זכויות המייסדים

 

34.      במקרה וייבצר מאחד המייסדים או יותר מלכהן כמייסדים ו/או במקרה שהמייסדים ירצו בכך, יהיו המייסדים ו/או הנותרים, לפי העניין, רשאים, בהחלטה ברוב להעניק לאדם אחר או ליותר, או לשלול ממנו את כל הזכויות שיש למייסדים על-פי תקנון זה, לרבות הזכות למנות אחר או אחרים כבעלי זכות מייסדים, על פי סעיף זה.

 

 

יא.    הגדרות

35.      בתקנון זה –

 

המלים והביטויים הבאים להלן - משמעותם כמפורש בצידם

 

(א)           מנהל רפואי - רופא מומחה ו/או רופא כללי עם ותק מוכח של לפחות 10 שנים בביה"ח ציבורי או קופ"ח במשרה מלאה המחזיק ברישיון רופא ומורשה לעסוק ברפואה בישראל, לא כולל רופאי שיניים, שמתפקידו לנהל מעקב שוטף אחר תהליכי אבחון וטיפול רפואי של כלל המטופלים ודאגה למתן טיפול רפואי בהתאם לכללים המקובלים בארץ.

 

(ב)           רוב מיוחד של המייסדים – בכל החלטה בה נדרש רוב מיוחד של המייסדים הכוונה ל- 75% מכלל המייסדים באותו זמן. בכל מקרה בו לא יהיה מספר שלם יערך עיגול כלפי מטה.

 

(ג)             בעלי שליטה בחברה – מי שהוא בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות התשנ"ט-1999: "בעל מניה מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה;

(ד)           נושאי משרה בחברה – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק החברות התשנ"ט-1999: "נושא משרה" - מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.


 

רשימת החברות תיירות מרפא

 
 

חדשות של תיירות מרפא

Наши партнеры